สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

o23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th