แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

o21แผนการจัดหาพัสดุ(ผ.ด.2)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th