รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o20รายงานผลการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th