คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

smileการขอรับการสงเคราะห์ผุ้ป่วยเอดส์

smileการชำระภาษีป้าย

smileการลงทะเบียนและการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

smileคู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th