กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

https://www.youtube.com/watch?v=sa5AF-HwCzA

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th