สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

https://www.youtube.com/watch?v=5bGMqMEWTjA

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th