หนังสือราชการจังหวัดนครพนมนครพนม

http://www.npmlocal.go.th/view_all.php?id=3451

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th