สมาพันธ์ปลัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

https://www.esanlocalgov.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th