แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พ.ศ.2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อพ.ศ.2561-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th