แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พ.ศ.2561-2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อพ.ศ.2561-2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207