แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

.ศ.2565_1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207