รยงานการควบคุมภายใน (สำหรับสิ้นสุดประจำปีงบประมาณ 2564)

รายงานการควบคุมภายใน(สำหรับสิ้นสุดประจำปีงบประมาณ2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207