ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/DOC112921-11292021120913.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th