ประกาศองค์การยริหารส่วนตำบลนาเดื่อ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศองค์การยริหารส่วนตำบลนาเดื่อ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207