แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

คลิกที่นี่>>> แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)   ปกแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207