แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่3

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207