แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี pha-07142021170905_1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207