ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ

การคัดเลือกเพื่อเลื่อน(ฉบับที่2)พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207