ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล

การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207