กำหนดแบบคำร้องและแบบการประเมินเพื่อย้ายข้าราชการ

แบบประเมินเพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207