แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พ.ศ.2561 - 2564

mine-07142021124536

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207