การกำหนดสมรรถนะ(Competency)

ni3-07142021091051ni2-07142021091020ni1-07142021090911

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207