คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนส่วนราชการต่างๆ

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/_11.pdfคำสั่งรักษาราชการ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207