จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/2%E0%B8%81.%E0%B8%84.64_2.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207