จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/21%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A2.64....jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207