แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207