ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ประกาศเรื่องกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207