ขอเชฺิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยสามัญ ๔/๒๕๖๓

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยสามัมญ ๔/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207