ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

ขอเชิญประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207