ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207