ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจำเดือน กันยายน 2563.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207