ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. อ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ-ป่าแพง หมู่ที่ 1 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207