ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ สมัยสามัญ ๓/๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207