บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลนาเดื่อ สมัยสามัญ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประชุมสมัยสามัญ42562ครั้งที่2

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207