ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207