ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207