ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207