ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563