ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีอูด - บ้านโพนตูม หมู่ที่ 10 ตำบลนาเดื่อ

กองคลัง2คลิกที่นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207