ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207