งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลังปรับปรุง)

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลังปรับปรุง) pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207