รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207