ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง ยื่นเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์สองชั้น (อบต.นาเดื่อ) ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

http://www.nadue.go.th/61//public/PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207