ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำในป่าช้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ป.ราคากลาง_1.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207