ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

_1.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207