ประกาศผู้ยื่นเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207