ประกาศจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ป.จ้าง_1.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207