ประกาศผู้ยื่นและผู้ขอรับเอกสารโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายนาฮ่องค้อ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาเดื่อ อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

http://www.nadue.go.th/61//f

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207