ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเดือ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รางระบายน้ำ บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 9 .pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207