ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง การรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207