ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารเสนอราคา จ้างเหมา โครงการซ่อมแซมถนนสายบะกว้าง บ้านอีอูด หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ประกาศยื่น.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207